Alkohole

Wyborowa 40ml 6
Smirnoff Black 40ml 10
Fin­lan­dia 40ml 10
Jager­mais­ter 40ml 6
Mio­dula Staropolska 40ml 10