Sala klasyczna

Sala klasyczna Kuban

Sala klasy­czna

Kam­er­alne wesele, szkole­nie, impreza okolicznościowa

Ikonka osób

do 100 osób

z miejscem na parkiet taneczny.

Ikonka krzeseł

Taras

Sala z tarasem wypoczynkowym.

Ikonka kamery

Mul­ti­me­di­alna

Atutem sali jest wyposaże­nie w ekran, rzut­nik oraz wbu­dowane nagłośnienie.

Ikonka uśmiechu

Klasy­czny wystrój

Klasy­czny wys­trój sali powoduje, że sala dobrze wygląda w wielu aranżacjach.

Dys­ponu­jemy nowoczesną, kli­maty­zowaną salą kon­fer­en­cyjną z indy­wid­u­al­nym tarasem i ogro­dem,
która doskonale sprawdza się przy kam­er­al­nych spotka­ni­ach biz­ne­sowych oraz orga­ni­za­cji szkole­nia i kon­fer­encji.
Sala jest wyposażona w wbu­dowany ekran, rzut­nik oraz nagłośnie­nie. Do dys­pozy­cji uczest­ników jest również flipchart.
Odpowied­nie oświ­etle­nie sali ma bezpośredni wpływ na jakość pracy i samopoczu­cie uczest­ników.
Sala kon­fer­en­cyjna wyposażona jest w żaluzje, które pozwalają pod­czas sezonu let­niego zaciem­nić pomieszcze­nie pod­czas wyświ­et­la­nia filmu czy prezen­tacji.


Sala klasy­czna w innej aranżacji świet­nie sprawdzi się na imprezy okolicznoś­ciowe.
Dla gości przy­go­towu­jemy wspólny, podłużny stół lub ustaw­ie­nie w „pod­kowę” oraz miejsce do tańczenia. Dużym atutem sali jest wyposaże­nie w sprzęt nagłaś­ni­a­jący oraz efekty świ­etlne, w tym głow­ice ruchome, pozwala­jące dopa­sować prefer­owaną barwę światła nada­jąc odpowiedni kli­mat uroczys­tości.

Zarez­er­wuj salę już dziś!

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Dofinanosowano ze środków UE