Sala weselna

Sala weselna Kuban

Sala weselna

Kli­mat hucznych przyjęć

Ikonka osób

100+ osób

Na środku duży, drew­ni­any parkiet
otoc­zony okrągłymi stołami.

Ikonka krzeseł

Taras

Bezpośred­nie wyjś­cie na taras
wyposażony w krzesła, sto­liki i parasole.

Ikonka uśmiechu

Dodatkowe pomieszcze­nie

Możli­wość orga­ni­za­cji ani­macji
dla dzieci lub innych atrakcji.

Ikonka sali weselnej

Ele­ganckie wnętrze

Możli­wość wielu aranżacji wnętrza.

Sala weselna jest ide­alna na przyję­cia powyżej 100 osób.
W cen­trum usy­tuowany jest duży, drew­ni­any parkiet, ide­al­nie przys­tosowany do tańczenia.
Wokół parki­etu zna­j­dują się ele­ganckie, okrągłe stoły, mieszczące od 8 do 12 osób.
Salę otacza duży balkon z balustradą.

Duży taras jest dodatkową atrakcją, która cieszy się uznaniem Gości, zwłaszcza w cieple­jsze dni.
Sala jest w pełni kli­maty­zowana, co zapew­nia kom­fort nawet pod­czas bardzo inten­sy­wnej zabawy tanecznej.
Kole­jnym atutem jest dodatkowe pomieszcze­nie, w którym można zor­ga­ni­zować ani­macje dla dzieci lub inne atrakcje.

Przed salą zna­j­duje się duży park­ing. Dojazd do obiektu jest bardzo łatwy i bez­pieczny, hotel jest widoczny z głównej drogi DK1 Katow­ice – Bielsko-​Biała.
Dla przy­jezd­nych Gości pro­ponu­jemy pobyt w kom­for­towych poko­jach, które ofer­u­jemy w pro­mo­cyjnych cenach.

Wysoki stan­dard, przys­tępne ceny oraz kom­plek­sowość to cechy, które nas wyróż­ni­ają.
Do orga­ni­za­cji każdej uroczys­tości pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, co pozwala nam się dokład­nie dopa­sować do Państwa oczeki­wań.
Zad­bamy o wszelkie detale jak również o jakość i wyjątkowy smak kuchni, tak aby ten wyjątkowy dzień był dla Państwa szczegól­nym wspomnieniem.

Zapraszamy do obe­jrzenia sali wesel­nej Kuban!

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje