Wesela i imprezy

Sala weselna Kuban

Wesela i imprezy

Restau­racja Kuban

Wybierz wyjątkowe miejsce

Różnorod­ność sal, zaplecze hotelowe, dodatkowe atrakcje i pro­fesjon­alna obsługa – to wszys­tko sprawia, że Restau­racji i Hotel Kuban to doskon­ałe miejsce
do zor­ga­ni­zowa­nia kom­plek­sowych przyjęć okolicznoś­ciowych, a także szkoleń, kon­fer­encji i innych wydarzeń.
Dys­ponu­jemy pię­cioma prze­stron­nymi, kli­maty­zowanymi i dobrze wyposażonymi salami.
Na Państwa życze­nie zapew­ni­amy deko­rację sal na wszelkie uroczys­tości.

Orga­nizu­jemy wesela, rocznice, imprezy urodzi­nowe, chrzciny, komu­nie i wszelkiego rodzaju uroczys­tości okolicznoś­ciowe oraz eventy.
Plac zabaw dla dzieci, a także duży park­ing dla gości, to dodatkowe udo­god­nienia, które spraw­iają, że goś­cie czują się u nas komfortowo.

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje
Dofinanosowano ze środków UE