Atrakcje

Atrakcje dodatkowe

Atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Drink Bar

Zapewnij goś­ciom odrobinę egzotyki

Bar­man ser­wu­jący egzo­ty­czne drinki z owocowymi deko­rac­jami
to świetna atrakcja na każdym przyję­ciu. Przy­go­towywane przez nas kok­ta­jle to
połącze­nie wysok­iej jakości pro­duk­tów z naszymi umiejęt­noś­ci­ami, pasją i uśmiechem.
Drink bar ide­al­nie prezen­tuje się we wnętrzu sali i posi­ada pełné wyposaże­nie.
Nasz pro­fesjon­alny bar­man przy­go­tuje takie drinki jak Mojito, Cos­mopo­li­atn czy Cuba Libre.

Fontanna alko­holowa

Ory­gi­nalna atrakcja na każdą uroczystość

Fontanna alko­holowa to ciekawy pomysł na uroz­maice­nie styl­iza­cji każdej uroczys­tości i atrak­cyjna forma „open drinka” dla Waszych gości.
Dzięki niej zaser­wu­jesz goś­ciom spec­jal­nie przy­go­towany poncz w bardzo sty­lowej formie.
Fontanna alko­holowa to świetna alter­natywa dla bar­mana lub atrak­cyjny dodatek do Drink Baru, który przykuwa uwagę Gości i nadaje przyję­ciu ele­gancji.
Mieniąca się różnymi kolorami fontanna to ciekawa atrakcja, która zaspokoi zmysły wzroku i smaku
oraz ma dzi­ałanie inte­gra­cyjne dla uczest­ników imprezy.

Fontanna czeko­lad­owa

Czeko­lad­owa uczta na przyjęciu

Czeko­lada to fenomen wśród słody­czy, więk­szość z nas ma do niej zamiłowanie.
Dlaczego więc nie sprawić sobie czeko­lad­owej uczty na przyję­ciu?
Fontanna czeko­lad­owa to świetna propozy­cja dla każdego fana słod­kości.
Ory­gi­nalna bel­gi­jska czeko­lada, spły­wa­jąca kaskad­owo przy­biera postać piętrowego tortu czeko­lad­owego,
w którym zanurzamy świeże kawałki owoców.

Taniec w chmurach

Wyjątkowy pier­wszy taniec

Prag­niecie, aby Wasz pier­wszy taniec był wyjątkowy? Sym­bol­izuje on początek wspól­nej drogi i uroczyś­cie rozpoczyna przyję­cie weselne.
Ofer­u­jmy pro­fesjon­alną wyt­wor­nicę ciężkiego dymu wraz z obsługą.
Zach­wycie swoich gości kłębią­cymi się wokół Was pięknymi obłokami, które stworzą nieza­pom­ni­any taniec w chmu­rach.
Efekt ciężkiego dymu będzie dodatkowym i pięknym uzu­pełnie­niem chwili, która przeżywa się raz w życiu!

Samochód do ślubu

Ele­gancja, klasyka i styl retro

Ele­gancki samochód do ślubu to jeden z tych akcen­tów, który uwieczniony na fotografi­ach ślub­nych
na zawsze pozostanie w pamięci wszys­t­kich gości, a jazda nim będzie nadzwycza­jną przy­godą
Nasz amerykański Dodge to połącze­nie ele­gancji, klasyki i stylu retro,
który pozwala prze­nieść się w świat pełen roman­tyzmu, pamięt­nych wrażeń i wzruszeń.

Napis Miłość

Wyjątkowe chwile wyma­gają wyjątkowej oprawy

Ide­alny dodatek deko­ra­cyjny lub nietuzinkowy ele­ment sesji fotograficznej.
Nasz deko­ra­cyjny napis Miłość stworzy niesamow­ity kli­mat na Waszej uroczys­tości,
a dzięki zamon­towanym żarówkom doda blasku każdemu zdję­ciu.
Wysokość liter to 120 cm.

Złote pod­talerze

Ele­ganckie i sty­lowe nakrycie

Chcesz zad­bać o każdy szczegół na swoim przyję­ciu? Dopil­nuj, by nakrycie stołów wyglą­dało zjawiskowo.
Nowoczesne i ele­ganckie talerze deko­ra­cyjne w kolorze złota o śred­nicy 33 cm to naj­goręt­szy trend,
który musisz mieć na swo­jej uroczys­tości. Ory­gi­nalny dodatek do nakrycia sprawi, że stoły będą wyglą­dać pięknie.

Ani­macje dla dzieci

Atrakcje dla najmłodszych

Dzieci to z pewnoś­cią wyma­ga­jący goś­cie. Oczekują dużo uwagi, kreaty­wnych pomysłów, ciekawych zabaw oraz zapewnienia im opieki.
Dzięki naszym ani­macjom impreza będzie nieza­pom­ni­ana także dla najmłod­szych.
Spraw­imy aby urodziny Two­jego dziecka były bajeczne, aby kreaty­wnie spędz­iło czas na imprezach okolicznoś­ciowych i czuło się wyjątkowe.
Ofer­u­jemy:

• kącik plas­ty­czny (kolorowanki, tworze­nie lau­rek, plakatu)
• mal­owanie twarzy (spec­jal­isty­czne farby do ciała z atestem)
• zabawa z chustą ani­ma­cyjną KLANZA
• zabawy klock­ami kon­struk­cyjnymi BAMP
• zabawy muzyczno-​taneczne
• pokaz wiel­kich ban­iek myd­lanych, po którym dzieci będą mogły samodziel­nie puszczać bańki (zabawa prowad­zona na zewnątrz)
• balonowe ZOO (mod­e­lowanie zwierząt z balonów)

Jeśli chcesz uczynić niepow­tarzalną imprezę dla dzieci,
możesz sko­rzys­tać z przy­go­towanych przez nas dodatkowych atrakcji, takich jak:
• zamykanie dzieci w wielkiej bańce myd­lanej
• duża maszyna z kolorową watą cukrową
• gigan­ty­czna, chodząca maskotka Kosmitek

Moc atrakcji sprawi, że wszys­tkie dzieci odd­adzą się sza­lonej zabawie, która na długo pozostanie w ich pamięci..

Dofinanosowano ze środków UE