Sala weselna

Sala balowa Kuban

Sala balowa

Kli­mat hucznych przyjęć

Ikonka osób

80+ osób

Na środku duży, drew­ni­any parkiet
Wokół okrągłe stoły.

Ikonka krzeseł

Taras

Bezpośred­nie wyjś­cie na taras
wyposażony w krzesła, sto­liki i parasole.

Ikonka uśmiechu

Dodatkowe pomieszcze­nie

Możli­wość orga­ni­za­cji ani­macji
dla dzieci lub innych atrakcji.

Ikonka sali weselnej

Ele­ganckie wnętrze

Możli­wość wielu aranżacji wnętrza.

Sty­lowy design zestaw­iony z pon­ad­cza­sową klasyką wnętrza to główny atut stanow­iący o niepow­tarzal­nym charak­terze Sali Wesel­nej.
Kli­maty­zowane wnętrze ugoś­cić może od 80 do ponad 300 osób.
Na środku sali usy­tuowany jest duży, drew­ni­any parkiet, pozwala­jący na swo­bodną zabawę zapros­zonych Gości.
Wokół parki­etu rozmieszc­zone są ele­ganckie, okrągłe stoły, mieszczące od 8 do 12 osób.
Sala posi­ada duży balkon pełniący strefę relaksu.

Dodatkową atrakcją jest duży, wyposażony taras, który cieszy się uznaniem Gości, zwłaszcza w cieple­jsze dni.
Sala jest w pełni kli­maty­zowana, co zapew­nia kom­fort nawet pod­czas bardzo inten­sy­wnej zabawy tanecznej.
Szczególną zaletą sali jest innowa­cyjny sys­tem oświ­etle­nia led, który umożli­wia uzyskanie sze­rok­iego wach­larza efek­tów świ­etl­nych
dopa­sowywanych każ­do­ra­zowo do deko­racji i wys­troju sali.
Dys­ponu­jemy także dodatkowym pomieszcze­niem, w którym można zor­ga­ni­zować ani­macje dla dzieci lub inne atrakcje.

Dojazd do obiektu jest łatwy i bez­pieczny, hotel jest widoczny z głównej drogi DK1 Katow­ice – Bielsko-​Biała.
Bezpośred­nio przy naszym obiek­cie zna­j­duje się park­ing.
Dla przy­jezd­nych Gości pro­ponu­jemy pobyt w kom­for­towych poko­jach, które ofer­u­jemy w pro­mo­cyjnych cenach.

Wysoki stan­dard, przys­tępne ceny oraz kom­plek­sowość to cechy, które nas wyróż­ni­ają.
Do orga­ni­za­cji każdej uroczys­tości pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, co pozwala nam dokład­nie dopa­sować ofertę do Państwa oczeki­wań.
Zad­bamy o wszelkie detale jak również o jakość i wyjątkowy smak kuchni, tak aby ten wyjątkowy dzień był dla Państwa szczegól­nym wspom­nie­niem.

Zapraszamy do obe­jrzenia sali wesel­nej Kuban!

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje
Dofinanosowano ze środków UE